Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci: Kupujúci:
Obchodné meno*: C.D.Come spol. s.r.o. Meno*:
Ulica a číslo*: Francisciho 726/11-2 Priezvisko*:
Mesto*: Prievidza Ulica a číslo*:
PSČ*: 971 01 Mesto*:
Telefón: +421 (0) 905 264 835 PSČ*:
E-Mail: cdcome@gmail.com Telefón:
IČO*: 36015253 E-Mail:
DIČ*: 2020076091  

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej: (vyberte jednu z možností)
Áno/Nie kúpnej zmluvy
Áno/Nie zmluvy o poskytnutí služby
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:  MIMINKA.SK
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:  zo dňa:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia) * číslo faktúry:

Žiadam preto o vrátenie: (zakrúžkujte svoju možnosť)
Áno/Nie ← plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar)
Áno/Nie ← čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov)

Ak vraciate len časť predmetu zmluvy
Názov vráteného predmetu zmluvy
Počet kusov ks
Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte:
Áno/Nie Prevodom na účet IBAN
SWIFT
Áno/Nie ← Iným spôsobom (uveďte spôsob vrátenia peňazí):

Sumarizácia zásielky:
Áno/Nie ← Odstúpenie od zmluvy Áno/Nie ← Tovar, ak je predmetom odstúpenia
Áno/Nie ← Faktúra Áno/Nie Príslušenstvo

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

                                                dňa                                              Podpis

Product added to wishlist

Product added to compare.